NALÉHAVÉ VÝZVY

čeština (Česká republika)
1987 2015
4 236 – Poselství Naší Paní Královny Míru, přenášena v 12.12.2015

Drahé dĕti, vyviňte veliké úsilí, abyste žili v Milosti Pána. On vás chce spasit, vy nemůžete žít a být od Něho odděleni. Otevřete vaše srdce a přijmĕte za svůj váš úkol křesťana. Lidstvo se stalo duchovně slepým a mé ubohé dĕti bloudí stále dál a dál od Cesty Spásy. Modlete se. Pouze sílou modlitby můžete dojít obrácení srdce. Odtrhnĕte se od zla. Zavřete oči před snadnými svody světa. Patříte Pánu a On je ten Jediný koho byste mĕli následovat a komu sloužit. Já přišla z Nebe, abych vás odvedla do Nebe. Vyslyšte mě. Míříte ke smutné budoucnosti. Velká soužení jsou před vámi a pouze věrní budou schopni snášet tíhu Kříže. Trpím tím co na vás přichází. Hledejte sílu ve Svátosti Oltářní. Vraťte se k Jedinému, kdo je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtější Trojice. Děkuji vám, že jste mnĕ dnes opět dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 234 – Poselství Naší Paní Královny Míru, v Angueře, Bahia, Brazílie, přenášena v 08.12.2015

Drahé dĕti, zanechte hříchu jednou provždy, neboť jen takto můžete dosáhnout pravého obrácení srdce a obdržet Milosrdenství mého Syna Ježíše. Dovolte Ježíšovi vás najít. Neprchejte před Ním. Otevřte své srdce a naslouchejte hlasu Ježíše. Kajícímu hříšníkovi On říká: "Jdi v plné nadĕji a více nehřeš". Odevzdal se každému z vás s láskou. Jeho Obĕť vám otevřela Nebe. Nežijte ve hříchu. Obraťte ihned své srdce. Žijete v dobĕ velikého duchovního zmatku. Stůjte při Ježíši a nenechejte se odradit. Zanechejte stesku po vaší hříšné minulosti. Kdokoli se setkal s Ježíšem by ho mĕl manifestovat tĕm, kteří žijí od Nĕho oddĕleni. Svým příkladem a slovy dokažte všem, že vĕci svĕta nejsou pro vás. Prosím vás, abyste žili mými výzvami. Hledejte sílu ve SVÁTOSTI ZPOVĔDI a ve SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. Vaše vítĕzství je ve jménu Pána. Máte ještĕ před sebou dlouhé roky tĕžkého zkoušení. Přichází ten den, kdy věrní budou pronásledováni a usmrceni, ti však, kteří zachovají věrnost, obdrží odmĕnou Nebe. Jděte stále vpřed. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtĕjší Trojice. Dĕkuji vám, že jste mnĕ opĕt dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 233 – Poselství Naší Paní, v Anguery, přenášena v 05.12.2015

Drahé děti, jsem vaše Matka a přišla jsem k vám z Nebes, abych vás vedla k svatosti. Nedovolte hříchu, aby vás znečistil. Jste Pána. Navraťte se k Němu a budete bohatí vírou. Vyzývám vás, abyste otevřeli srdce Boží Milosti. Buďte pokorného a skromného srdce. V této době zintenzívněte vaše modlitby. Otevřete svá srdce bratrské lásce k bližnímu. Pomáhejte všem kdo nic nemají, jen tak pocítíte přítomnost Ježíše ve vašem životě. Můj Ježíš vás miluje a volá vás. Nesetrvávejte nehybní v hříchu. Nenechejte se odradit těžkostmi. Po strastech nadejde veliká radost pro spravedlivé. Konečný triumf Neposkvrněného Srdce přinese lidstvu mír. Modlete se. Neodbočujte z cesty, kterou jsem vám ukázala. Jsem šťastná, že jsem zde. Budu Ježíše za vás naléhavě prosit. Jděte vpřed bez obav. Toto je poselství, které vám předávám jménem Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili vás zde opět shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 098 – Poselství Naší Paní Královny Míru - Anguery, v Brazílie / Anguera, přenášena v 07.02.2015

Drahé dĕti, buďte čestní ve vašich činech. Bůh je Spravedlivý Soudce a odmění každého podle jeho skutků. Nenechejte se otročit zlem. Pocházíte z Boha a vĕci svĕta nejsou pro vás. Prchejte před hříchem a služte Pánu v radosti. Pokud se vám přihodí pád, volejte Ježíše. On je váš Pán a přítel. Hledejte ho neustále a budete šťastní nyní zde na Zemi a pozdĕji se mnou v Nebi. Buďte naplnĕni nadĕjí. Můj Ježíš je po vašem boku. I když se zdá vše ztraceno, Vítĕzství Boha se realizuje. Odpoutejte se ode všeho co vás oddĕluje od Pána. Vaše vznešené poslání je následovat a sloužit Tomu Jedinému, který je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Klesněte na kolena v modlitbĕ. Blíží se k vám tĕžké dny, avšak neklesejte na duchu. Mnozí budou cítit pokušení odvrátit se nazpĕt, vy přimknĕte se však k Ježíšovi. Buďte silní. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtĕjší Trojice. Dĕkuji vám, že jste mnĕ opĕt dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


1 – Poselství Naší Paní z Anguery, přenášena v 10.10.1987

Já jsem Královna Míru a chci, aby všechny mé dĕti stály po mém boku pro zdolání velikého zla, které může zničit svĕt. Proto, aby se toto zlo nestalo, se musíte modlit a vĕřit. Mé dĕti, přeji si obrácení na víru každého človĕka tak rychle jak je jen možné. Svĕt stojí před mnohým velkým nebezpečím, a abyste se tĕchto nebezpečí uchránili, musíte se modlit, obrátit na víru a vĕřit Slovu Stvořitele, neboť modlitbou budete vzývat mír světa. Mé děti, mnozí z vás chodí do kostela, ale nejdete tam s čistým srdcem. Jdete bez víry. Mnozí jdou jen dokázat, že jsou katolíci, jsou ale v tĕžkém omylu. Mĕli byste se držet jediné cesty, kterou je víra. Jsou synové, kteří se nenaučili odpouštĕt, vy ale musíte odpustit vašemu bližnímu. Nepřátelství je dílo Satana a ten je spokojen, když se mu daří oddĕlit jednoho bratra od druhého. Tudíž vás žádám celým svým srdcem: žhnĕte láskou. Obraťte se na víru. Modlete se a naučte se odpouštĕt vašemu bližnímu.Buscar no site:
Loja Virtual
Online Store
Click to buy náboženské předměty.
Fazer download do Aplicativo Android


NALÉHAVÉ VÝZVY - Facebook

NALÉHAVÉ VÝZVY

Panna Maria Královna míru
Anguera, Bahia, Brazílie
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)