അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020
4,977 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, അർദ്ധ സത്യവും നുണയും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും, മറ്റ് അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധൻമാരെപ്പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. സത്യമെന്നത് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശമാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ധീരമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഈശോയെപ്പോലെയാകുവിൻ. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കും. കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,976 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ്, അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, എന്റെ വിളിക്ക് അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. സംശയത്തിന്റെയും, അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുകയും, കുറച്ചുപേർ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാലും (മാതൃകയാലും), വാക്കുകളാലും, നിങ്ങൾ കർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ. ധൈര്യമായിരിക്കുക. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, കർത്താവ് നീതിമാന്മാർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,975 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഇടതൂർന്ന അന്ധകാരം സഭയുടെ മേൽ പതിക്കുകയും, എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളിൽ പലരും അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധന്മാരെപ്പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസവഞ്ചകർ സത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയും, വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാരെയും സ്ത്രീകളെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കു വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചം തേടുക. മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മോചനവും മോക്ഷവും അവിടുന്നിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയിലേയ്ക്ക് നയിക്കാം. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,974 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാകുന്നു, ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളവയല്ല. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി അന്ധരായിരിക്കുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനുള്ള സമയം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ ധീരതയുള്ളവരാകുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. അനേകം പേർ ഭയം മൂലം വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതാണ്. ഉഗ്ര (വലിയ) പീഡനം വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കാൽവരിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. എല്ലാറ്റിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,973 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിങ്കലേയ്ക്കു തുറക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യകുലം പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. നിങ്ങൾ എന്റെ വിളിക്ക് വിധേയമുള്ളവരാകുക. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എന്തെന്നാൽ, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്, അനേകർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ വിശ്വാസ്തരായവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്കുള്ള വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാം. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഈ നിമിഷം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അസാധാരണമായൊരു കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കാൻ ഞാനിടയാക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,972 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ദിവ്യകാരുണ്യം സഭയുടെ മഹത്തായ ഭണ്ഡാഗാരമാണ്, എന്തെന്നാൽ ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവയാൽ ഈശോ തന്നെ സന്നിഹിതനാണ്. ഓരോ യുദ്ധത്തിലും, സഭയുടെ വിജയം കടന്നു വന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യം കൂടാതെ വിജയമില്ല. ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം, അതു കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ തെളിച്ചം കെടുത്താൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ ഈശോയെ പ്രതിരോധിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എന്റെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമെന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സത്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ ഭക്ഷണം സംരക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,971 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുക. ദൈവവചനം പുതിയ രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായുള്ള അന്വേഷണം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും വിഭജനത്തിനും കാരണമാകും. അനേകർക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. കർത്താവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി തുടരുക. നിങ്ങൾ അവിടുത്തേതായതിനാൽ, ലോകത്തെ പിന്തുടരാനും സേവിക്കാനും സാധിക്കയില്ല. അനേകർ ശത്രുവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടും, മ്ലേച്ഛത ദൈവ ഭവനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക, പരസ്യമാക്കുക. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവമായെടുക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,970 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്ക് പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കഷ്ടതയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കും. ഒരു വലിയ പീഡനം എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഭൂതകാലത്തിന്റെ മഹത്തായ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. എൻ്റെ മകൻ ഈശോ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, വിശ്വാസത്തിന്റെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, കർത്താവ് നീതിമാന്മാർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,969 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 22/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, മനുഷ്യർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായവയോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവും, ബഹുമാനക്കുറവും ദൈവ ഭവനത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, അപ്പോൾ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് കളകളെ ഗോതമ്പിൽ നിന്നും, നുണയെ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ചെളി പുരണ്ട് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ ദൈവിക വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും, സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയിക്കുന്നതിനും, പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുവിൻ. എൻ്റെ അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, കാരണം, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,968 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാം. മനുഷ്യർ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ, മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായ അന്ധതയിൽ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സമർപ്പിതരായ നിരവധി ആളുകളെ പിശാച് വഞ്ചിക്കും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ സത്യം തേടുകയും, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസികളുടെയിടയിൽ എല്ലായിടത്തും ആശയക്കുഴപ്പം വ്യാപിക്കും, അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധന്മാരെപ്പോലെ അനേകം പേർ നടക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തേയും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,967 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിജയികളാകാൻ നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പം നിൽക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭ ശക്തമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയേയും, അവന്റെ സഭയെയും നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ; അവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള അമൂല്യ നിധികളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സത്യത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,966 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ഫാത്തിമായിലെ ജപമാല രാജ്ഞിയുടെ ദിവസത്തിൽ, ലഭിച്ചത് 13/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവ ഭവനത്തിൽ ശത്രുക്കൾ വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുന്നവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും, കുറച്ചു പേർ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. ദൈവ ഭവനത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുടെ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പരസ്യമായതും, ഭയരഹിതവുമായ സാക്ഷ്യത്തിനായി എന്റെ ഈശോ കാത്തിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,965 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാത തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാലും (മാതൃകയാലും), വാക്കുകളാലും, നിങ്ങൾ കർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. സ്വർഗ്ഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്തിരിയരുത്. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എന്തെന്നാൽ, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ക്രമക്കേട് ഉണ്ടാകും, നീതിമാൻ പീഡനത്തിന്റെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തോടും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോടും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പ്രതിബദ്ധത കർത്താവിനോടാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,964 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും എൻ്റെ മകൻ ഈശോയുടേതാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, അവനാകുന്നു. വേദനയുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മോക്ഷത്തിൻ്റെയും, സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരവിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടു പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രയാസകരമായ നിമിഷങ്ങളിലാണ് എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടേറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. നിങ്ങളുടെ കുരിശ് ഇനിയും വലുതായിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. നിങ്ങൾ കുരിശിനു മുമ്പാകെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റു വരികയും, ദൈവ ഭവനത്തിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ, അതുമൂലം വ്യാജ തത്വങ്ങളുടെ ചെളിയിൽ പുരണ്ട് നിങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയില്ല. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,963 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പദ്ധതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. വിശുദ്ധമായവയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. വലിയ ആത്മീയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,962 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 5/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. വേദനയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമെ ലോകത്തിൻ്റെ കൗതുകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്. ഭയാനകമായ (മനസ്സിനെ വേട്ടയാടുന്ന) ഒരു സംഭവം ദൈവ ഭവനത്തിൽ നടക്കുകയും, അനേകരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,961 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ സർവ്വവും എൻ്റെ ഈശോയാകുന്നു. അവൻ പിതാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ സത്യമാകുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ അവനാണ്. ലോകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുറുക്കുവഴികൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈശോയെ തേടുക. നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, അവനാകുന്നു. അവന്റെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളെ നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവർക്ക് നന്മയുടെ രൂപമുണ്ട്, പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവർ വിനാശകരമായ ചെന്നായ്ക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷങ്ങളിലായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,960 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ധാരാളം ആത്മാക്കൾ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. വലിയൊരു വിശ്വാസത്തകർച്ച (കപ്പൽച്ചേതം) ഉണ്ടാകും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ അവന്റെ സുവിശേഷത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായി തുടരുകയും ചെയ്യുക. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എല്ലാറ്റിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,959 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ആത്മാർത്ഥവും യഥാർത്ഥവുമായ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈശോയിലേയ്ക്കു തിരിയുവിൻ. നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതല്ല. എൻ്റെ മകൻ ഈശോയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നവയിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു കൊൾക. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭാവം മൂലം ധാരാളം ശുദ്ധീകരാത്മാക്കൾ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ശത്രുക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ചെവി കൊള്ളുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, മഹത്തായ വിജയം നിങ്ങളിലേക്കു കടന്നു വരും. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വെച്ചവ, മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സന്തോഷിക്കുകയും, കർത്താവിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,958 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു (ലക്ഷ്യമാക്കി) ജീവിക്കുക, അതിനു മാത്രമായാണ് (സ്വർഗ്ഗത്തിനു) നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ കഷ്ടതകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരികയും, വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈശോയിലേക്കു തിരിയുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ സകലവുമാകുന്നു, അവനിൽ മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മോക്ഷം. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുക: എല്ലാറ്റിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേറുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,957 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ മകൻ ഈശോയോടു നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മോചനവും മോക്ഷവും അവനിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെപ്രതി നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളെയും വേദനയുടെ കയ്പുള്ള പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും (ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും) കുടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈശോയിലേക്കു നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,956 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ നയിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുക. മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ എക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, എൻ്റെ മകൻ ഈശോയാകുന്നു. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ശത്രുക്കൾ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവാകുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,955 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 18/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുക. വേദനയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുക, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ കൃപ നൽകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ദേശം കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോടു പ്രാർത്ഥിക്കും. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,954 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/4/2020

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനം പഠിപ്പിച്ച സത്യവുമായി നിങ്ങൾ കൈകോർത്തു നടക്കുക. ശത്രുക്കൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ സത്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളിൽ പലരും മലിനമാവുകയും ചെയ്യും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,953 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. സത്യത്തിൽ നിന്നും, മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും, നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുക. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ ലോകത്തിലേക്കു വന്നത് നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുന്നതിനും, സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ്. പിശാചിനാൽ അടിമയാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുക. സ്വർഗ്ഗമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയിൽ നിന്നും സത്യത്തിന്റെ തെളിച്ചം മാറ്റാൻ പിശാച് പ്രവർത്തിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ, എന്റെ പുത്രന്റെ ഏകവും യഥാർത്ഥവുമായ സഭയ്ക്കാകും വിജയം. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, കത്തോലിക്കാസഭയിൽ മാത്രമേ സത്യം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,952 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച, ലഭിച്ചത് 11/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവനിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചവും, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നവനും അവനാകുന്നു. അവൻ്റെ സുവിശേഷത്തോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു തന്നത് അവനാകുന്നു. അവനോടൊപ്പം (അവൻ കൂടെയുള്ളതിനാൽ) നിങ്ങളും വിജയിക്കും. അവനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുത്. വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ അവനോടാവശ്യപ്പെടുവിൻ. ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകുവിൻ. എൻ്റെ ഈശോ സത്യമായും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഈ വലിയ സത്യം നിങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തുകളയാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തോടും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,951 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച, ലഭിച്ചത് 10/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ ഈശോയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ. അവന് പുറത്ത് (അവനിലൂടെയല്ലാതെ), മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വിജയമാകാൻ അവൻ തന്നെത്തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി വിട്ടു നൽകി. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. നിങ്ങൾ അവനെ പ്രതിരോധിക്കുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്തായ സത്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം നിഷേധിക്കപ്പെടും, കുറച്ചുപേർ മാത്രമെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി, സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,950 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വയം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എൻ്റെ ഈശോ തൻ്റെ സഭയെ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയത് (ഈശോ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചുപോയത്) നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കാനാണ്. രണ്ട് മഹത്തായ കൂദാശകൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകി (സ്ഥാപിച്ചു നൽകി), അവ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമാണ്. കൂദാശകളെന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള കൃപയുടെ മാർഗ്ഗമാകുന്നു. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്. ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവയിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും സന്നിഹിതനാണ്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തിനും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനും എതിരായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളെ (പഠനങ്ങളെ) ആശ്ലേഷിക്കുക, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത സത്യമാകുന്നു എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. വിശ്വസ്തരായ ശുശ്രൂഷകർ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കും, എന്നാൽ എന്റെ പുത്രനായ ഈശോ തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പുനസ്ഥാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് (തൽസ്ഥാനത്ത് വേറൊന്നിനെയും വേറാരെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാകില്ലെന്ന്) നിങ്ങൾ അറിയുക. പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വ്യക്തികളിലൂടെയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,949 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക; അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടതയുടെ സമയങ്ങളിൽ, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വേദനയനുഭവിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. കർത്താവിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. തിന്മ വിതയ്ക്കുന്നവർ, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, നീതിമാനായ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പാകെ, മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,948 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരാകുവിൻ. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം അവനു നൽകുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങളുടെ മധ്യേയുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനു, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന്, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടരാകുവാൻ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയമിതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥവും ആധികാരികവുമായ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്കിൽ നിങ്ങൾ മലിനമാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ മുന്നേറുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,947 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, മുകളിലുള്ളവയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ, സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നു. ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടാതിരിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ലോകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മനുഷ്യവർഗം പാപത്താൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരു വലിയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. മോക്ഷത്തിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവപുത്രന്മാർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ കരുതലുള്ളവരാകുക, അതു വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുക. മഹായുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. സത്യത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,946 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നതിനും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുവിൻ. മനുഷ്യരാശിക്ക് സങ്കടങ്ങളുടെ സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പദ്ധതികൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള കുരിശിന്റെ സമയമാണ്, എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് കുരിശിന്റെ കനത്ത ഒരു സമയം വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക. കർത്താവിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, എല്ലാം നന്നായി അവസാനിക്കും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,945 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യർ എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയ്ക്കെതിരായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ എന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ എല്ലായിടത്തും സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിനും വിരുദ്ധമായ വഴികൾ, നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)