മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


5,332 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ മറ്റ് അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധന്മാരെപ്പോലെ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുകയും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹത്തായ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. കുമ്പസാരം, ദിവ്യബലി, പരിശുദ്ധ ജപമാല, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത: മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇവയാണ്. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യം ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,331 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/9/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, മനുഷ്യത്വം ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർമാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പ്രാർഥനയിൽ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൻ, വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. സ്വർഗ്ഗം നീതിമാൻമാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,330 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. കനത്ത ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളുടെയും ആത്മീയ മരണത്തിന് കാരണമാകും. അനേകം സമർപ്പിതരായ ആളുകൾ സത്യത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ നടക്കും, നീതിമാന്മാർക്ക് വേദന വലുതായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരെയും നിസ്സംഗതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുക, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും, ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.

Fazer download do Aplicativo Android

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO


Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
3459-2
Conta Corrente:
211279-5

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21